© ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่6 ตำบลพระขาว   อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

www.phrakaw.go.th     E-Mail : admin@phrakaw.go.th

โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๓๓๙๓๗ แฟกซ์ ๐๓๕-๓๓๓๙๓๖