วันที่ เนื้อหา
25/06/2564 ชุมชนดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องช่วยกัน ต่อต้านยาเสพติด
17/06/2564 จดหมายข่าว 5
16/04/2564 ยึกหลัก H-M-H-T-T-A ปลอดภัยอุ่นในแน่นอน
16/04/2564 ทำอย่างไร เมื่อทราบผลติดเชื้อ COVID-19
09/04/2564 กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน
07/04/2564 ไกลผู้ป่วย COVId-19 แค่ไหน คือใกล้ความเสี่ยงสูง
07/04/2564 อาการของ COVID-19
07/04/2564 ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน
03/02/2564 "เลิก ลด 10 พฤติกรรมเคยชินเสี่ยงโควิด -19"
03/02/2564 จดหมายข่าว 4
03/02/2564 จดหมายข่าว 3
03/02/2564 จดหมายข่าว 2
02/02/2564 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564
19/01/2564 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
19/01/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564
15/01/2564 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
15/01/2564 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
14/01/2564 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
23/12/2563 กิจกรรมการทำถังขยะอินทรีย์ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
23/12/2563 การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
12/11/2563 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 2562
01/10/2563 บันทึกรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01/10/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่องช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
01/06/2563 จดหมายข่าวฉบับที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
29/05/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
10/04/2563 เกษตรกรยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา
10/04/2563 10 ข้อควรรู้เพื่อป้องกันเพลิงไหม้
10/04/2563 เคล็ดไม่ลับประหยัดไฟฟ้าหน้าร้อน
10/04/2563 มาตรการประหยัดพลังงาน
10/04/2563 ลดโฟม ลดโรค
15/04/2563 ขอเชิญชวนอ่านหนังสือ ณ ที่อ่านหนังสือรักการอ่าน
15/04/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
15/02/2563 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลพระขาว
15/02/2563 สนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
15/02/2563 มาคัดแยกขยะกันเถอะ
05/02/2563 จดหมายข่าวฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
31/01/2563 คู่มือความรู้วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
31/01/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระขาวประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปี 2563
15/01/2563 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
08/01/2563 6วิธีลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน
08/01/2563 จดหมายข่าวฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
02/01/2563 ประชาสัมพันธ์กำหนดการการชำระภาษีประจำปี 2563
02/01/2563 ข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
02/01/2563 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
25/12/2562 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ในพื้นที่ ศพด.
25/12/2562 ถนนปลอดภัย ขับขี่มีวินัย เคารพจราจร
13/12/2562 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
15/08/2562 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
15/08/2562 10 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ด้วยตัวเรา
03/06/2562 มาตรการประหยัดพลังงาน
03/06/2562 9 วิธีลดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน
21/05/2562 เคล็ดไม่ลับประหยัดไฟหน้าร้อน
21/05/2562 คิดก่อนใช้ประหยัดไฟไม่ใช่เรื่องยาก
20/05/2562 ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้
15/05/2562 คู่มือการเผยแพร่ประชาธิปไตย
15/05/2562 10 ข้อควรรู้เพื่อป้องกันเพลิงไหม้
20/03/2562 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลพระขาว
15/05/2562 มาคัดแยกขยะกันเถอะ
22/01/2562 กิจกรรมรณรงค์ "มาร่วมกันประหยัดน้ำกันเถอะ"
15/08/2561 ขอเชิญชวนอ่านหนังสือ ณ ที่อ่านหนังสือรักการอ่าน
15/08/2561 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
15/08/2561 ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์
15/08/2561 คู่มือการเผยแพร่ประชาธิปไตย
15/08/2561 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
17/07/2561 ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วตามโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
17/06/2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนหมู่ที่ 7 บ้านสีกุกในวันที่23ก.ค.2561
17/06/2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้"ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ"
17/06/2561 การป้องกันโรคอุจจาระร่วง
17/06/2561 หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
12/06/2561 ภูมิปัญญาการสานพัด
12/06/2561 ลด ละ เลิก การใช้โฟม
12/06/2561 รายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
12/06/2561 ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้
10/09/2561 การป้องกันโรคไข้เลือดออก
10/09/2561 เคล็ดไม่ลับประหยัดไฟหน้าร้อน
10/09/2561 10 ข้อควรรู้เพื่อป้องกันเพลิงไหม้
10/09/2561 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลพระขาว ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามแนวทาง 3Rs ประชารัฐ
10/10/2560 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
16/02/2560 การป้องกันโรคเอดส์
16/02/2560 คิดก่อนใช้ประหยัดไฟไม่ใช่เรื่องยาก
16/02/2560 เรามาคัดแยกขยะกันเถอะ
16/01/2560 เรามาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด
16/01/2560 10 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ด้วยตัวเรา
25/12/2559 วิธีการป้องกันไฟไหม้
20/12/2559 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลพระขาว
20/12/2559 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลพระขาว
19/12/2559 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560