หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

นายสำเนา เกษรโอสถ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

โทร 08 1991 2238

 

>>แผนพัฒนาท้องถิ่น
>>แผนอัตรากำลัง

>>แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

>>คำสั่ง อบต.พระขาว

>>ประกาศ อบต.พระขาว

>>ประกาศสอบราคา

>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>>รายงานผลการปฏิบัติการประจำปี

>>รายงานผลการดำเนินงาน

>>รายงานผลการตรวจสอบ

>>รายการการกำกับติดตามฯ

>>รายงานการประเมินประสิทธิภาพ

>>รายงานการตรวจสอบงบการเงิน

>>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

>>สถิติการให้บริการ

>>แบบประเมินความพึงพอใจ

>>มาตรฐานการปฏิบัติงาน

>>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

เตือนภัย เส้นทางเดินพาย
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ

GIS ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

 

 

   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit