หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 
  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ อบต.พระขาว
  >>>สำนักปลัด
  1. คำร้องทั่วไป
  2. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2562
  3. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  4. ใบมอบอำนาจ
  >>>กองคลัง
  1. แบบจดทะเบียนพาณิชย์
  2. แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  3. แบบแสดงราายการ ภาษีบำรุงท้องที่
  4. แบบแสดงรายการภาษีป้าย
  >>>กองช่าง
  1. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit