หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 
 
<<<<<คลิ๊กที่นี่
 
  - คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  - คู่มือสำหรับประชาชน
   
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว พ.ศ.2556
  ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ประกาศเรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ในปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ในปีงบประมาณ 2559
  ประกาศเรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
  ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) .ในปีงบประมาณ 2560
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   
 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit