หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 
 


-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์ (ฉบับที่ 2)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
- พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562
-พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้
ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

- พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

 
  - คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  - คู่มือสำหรับประชาชน
  ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว พ.ศ.2556
  ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ประกาศเรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ในปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ในปีงบประมาณ 2559
  ประกาศเรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
  ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) .ในปีงบประมาณ 2560
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
   
 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit