หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
   
  "อบต.พระขาว จะเป็นตำบลที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
  อย่างมั่นคง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit