หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 

   
  - แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
  - แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
  - แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
  - แผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
  - แผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
   
  - รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit