หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  >>นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
  >>นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
 
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  >>รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
   
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  >>หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  >>หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  >>หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  >>หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร
 

>>หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ

   
   
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  >>รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit