หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว (Knowledge Management : KM )
 
  แผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรอบต.พระขาว
 
  - คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - คู่มือการปฏิบัติงาน การจำกัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย
 
  - เอกสารเผยแพร่ความรู้ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  - เอกสารคู่มือสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล
  - องค์ความรู้:: ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
  - องค์ความรู้:: ลาให้ถูกต้อง
  - องค์ความรู้:: คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - องค์ความรู้:: คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  - องค์ความรู้:: คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ
  - องค์ความรู้:: การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  - องค์ความรู้:: การลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง
 
 
  - องค์ความรู้:: คู่มือวินัย
  - องค์ความรู้:: รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - องค์ความรู้:: ธรรมาภิบาลในการทำงานตามแนวทางบริหารรัฐกิจแนวใหม่
  - องค์ความรู้:: พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  - องค์ความรู้: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
  - องค์ความรู้:: แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2561
  -ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว พ.ศ.2556
 
  - องค์ความรู้:: เศรษฐกิจพอเพียง
  - องค์ความรู้:: การดูงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit