หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 
  ข้อมูลด้าน Competency
  >>>นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
  >>>นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)
  >>>นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
  >>>นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
  >>นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  >>นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  >>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  >>นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  >>นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  >>นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  >>นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  >>นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  >>เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
  >>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
  >>เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
  >>เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
  >>นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
  >>เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน - อาวุโส)
   
  >>ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
  - ทะเบียนประวัติข้าราชการ
  - ทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง
  >>แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวประจำปี2561-2563
  >>แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
  >>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit