หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
  บริการประชาชน E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
  >>ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตัวเอง (Self Service ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
  เด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit