หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้าง
   
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  -โครงสร้างฝ่ายบริหาร
  -โครงสร้างสมาชิกสภา
   
  O3 อำนาจหน้าที่
   
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
  การประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  >>ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q&A
  O9 Social Network
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  O10 แผนดำเนินงานประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  การปฏิบัติงาน
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  - คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - คู่มือการปฏิบัติงาน การจำกัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย
   
  การให้บริการ
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
   
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E - Service
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  >>นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
  >>นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
   
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  >>รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  >>หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  >>หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  >>หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  >>หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร
  >>หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
   
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  >>รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  >> การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561 - 2564
  >> มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.พระขาว
  >> กิจกรรม อบต.พระขาวในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  O42 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  >>การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
  >>การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด อบต.พระขาว ตามกรอบประเมิน (แบบตรวจการเปิดเผลข้อมูลสาธารณะ)
   
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  >>รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
   
   
 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit