หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 
   
  - แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25 61-2565
 
  - แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
  - แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
 
  - แผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
  - แผนการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit