หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 
   
  -รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2561
  - รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - 31 มี.ค.62)
  - รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561
 
 
  - รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560
   
  - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ต.ค.60 - มี.ค.61)
  - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ต.ค.60 - ก.ย.61)
 
   
  - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของสำนักปลัด (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - เดือน มีนาคม 2563 )
  - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของกองคลัง (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - เดือน มีนาคม 2563)
  - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของกองช่าง (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - เดือน มีนาคม 2563)
  - รายงานสรุปผลการรับเรื่อวร้อวเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัด อบต.พระขาว (1ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563)
   
  - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
  - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - เดือน มีนาคม 2562)
  - รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของกองคลังประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - เดือน มีนาคม 2562)
  - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของกองช่างประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - เดือน มีนาคม 2562)
  - รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
  - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชาชน ของสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561
  - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชาชน ของกองช่างปีงบประมาณ 2561
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit