หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 
 
 
  - รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560
 
  - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ต.ค.60 - มี.ค.61)
  - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ต.ค.60 - ก.ย.61)
   
  - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
  - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชาชน ของสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2561
  - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชาชน ของกองช่างปีงบประมาณ 2561
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit