หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 
 
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  าตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
  มาตรการส่งเสรืมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสรืมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในอบต. เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.พระขาว
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit