วันที่ เนื้อหา
1/12/2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
1/11/2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
7/10/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)
1/10/2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
21/09/2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุง คสล.หมู่ 4 ต.พระขาว(บริเวณซอยบ้านนายไสว สุขสมพักตร์) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
1/09/2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
2/08/2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
27/07/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)
05/07/2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกบ่อหลา(บริเวณทางเข้า ม.2)
05/07/2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกคลองหนองปลาดุก
05/07/2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกคลองท่าช้าง(บริเวณซอยบ้าน น.ส.หน่อย จำนงค์ภักดิ์)
05/07/2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกคลองสายเลียบทางแยกบ้านกลึง(บริเวณซอยบ้านยายดำ)
1/07/2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
17/06/2564 การจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/06/2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
18/05/2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านยายดา)
18/05/2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (บริเวณซอยอุดมทรัพย์)
18/05/2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (ซอยข้างโรงน้ำ)
18/05/2564

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (บริเวณซอยสะพานเหล็ก)

07/05/2564 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองหนองปลาดุก
07/05/2564 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกบ่อหลา (บริเวณทางเข้า ม.2)
07/05/2564 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองสายเลียบทางแยกบ้านกลึง (บริเวณบ้านยายดำ)
07/05/2564 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองท่าช้าง (บริเวณซอยบ้าน น.ส.หน่อย จำนงค์ภักดิ์)
03/05/2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564
21/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
05/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (บริเวณซอยบ้านอุดมทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (ซอยข้างโรงน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (บริเวณซอยบ้านยายดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (บริเวณซอยสะพานเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/04/2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564
30/03/2564 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
26/03/2564 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (บริเวณซอยอุดมทรัพย์)
26/03/2564 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านยายดา)
26/03/2564 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (ซอยข้างโรงน้ำ)
26/03/2564 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (บริเวณซอยสะพานเหล็ก)
1/03/2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1/02/2564 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
20/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
30/12/2563 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
28/12/2563 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลพระขาว (บริเวณบ้านผู้พัน) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30/11/2563 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
23/11/2563 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว(บริเวณซอยบ้านนายเขียด)อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23/11/2563 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว(บริเวณซอยบ้านนางลัดดา)อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23/11/2563 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว(บริเวณซอยบ้านนายเจือ)อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23/11/2563 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลพระขาว(บริเวณบ้านบังซี้ด)อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16/11/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
11/11/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30/10/2563 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
29/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 )
26/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลพระขาว(บริเวณซอยบ้านผู้พัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/10/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลพระขาว (บริเวณซอยบ้านผู้พัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
9/10/2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB1/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่1 ต.พระขาว (บริเวณซอยบ้านผู้พัน)
29/09/2563 แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลพระขาว (บริเวณที่ผู้พัน)
29/09/2563 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่1 ต.พระขาว(บริเวณซอยบ้านผู้พัน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29/09/2563 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
24/08/2563 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว(บริเวณซอยบ้านนางลัดดา)
24/08/2563 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว(บริเวณซอยบ้านนายเขียด)
24/08/2563 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว(บริเวณซอยบ้านนายเจือ)
24/08/2563 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลพระขาว (บริเวณบ้านบังซี๊ด)
23/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)
29/05/2563 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
07/05/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)
30/04/2563 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
31/03/2563 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
28/02/2563 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
06/02/2563 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกคลองวัว หมู่ที่ 3 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
06/02/2563 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกคลองลาดปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
06/02/2563 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกคลองท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31/01/2563 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
30/01/2563 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำตำบล หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว (บริเวณวัดพิกุล) ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28/01/2563 ประกาศเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
24/01/2563 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (เดิมเป็นถนน คสล.)หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านผู้ใหญ่จรัญญา อย.ถ. 113-01) ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24/01/2563 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว) ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24/01/2563 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30/12/2562 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
23/12/2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์บริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านผู้ใหญ่จรัญญา อย.ถ 113-01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/2562 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
25/11/2562

ประกาศโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านผู้ใหญ่จรัญญา อย.ถ 113-01)
1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3.ใบประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านผู้ใหญ่จรัญญา อย.ถ 113-01)
4. แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านผู้ใหญ่จรัญญา อย.ถ 113-01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB 2/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านผู้ใหญ่จรัญญา อย.ถ 113-01)

7.สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยาวผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่7 (ซอยบ้านผู้ใหญ่จรัญญา อย.ถ 113-01)

25/11/2562

ประกาศโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว)
1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3.ใบประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว)
4. แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB 1/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว)

7.สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว)

22/11/2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.)หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านผู้ใหญ่จรัญญา อย.ถ 113-01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.)หมู่ที่ 6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.)หมู่ที่ 6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB 2/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 6 (ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว)

21/11/2562

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.)หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านผู้ใหญ่จรัญญา อย.ถ 113-01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB 1/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านผู้ใหญ่จรัญญา อย.ถ 113-01)

21/11/2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(หลังโรงน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว ยาว 40.50 เมตร อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2562 ประกาศโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติคคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 7(ซอยบ้านผู้ใหญ่จรัญญา อย.ถ. 113-01) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19/11/2562 ประกาศโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติคคอนกรีต(เดิมเป็นถนน คสล.) หมู่ที่ 6(ซอยสถานีตำรวจภูธรพระขาว) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18/11/2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว (อาคารใหม่) รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2562 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
1/10/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(หลังโรงน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว ยาว 40.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3.ใบประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(หลังโรงน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว
4. แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
5. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(หลังโรงน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว
26/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว(อาคารใหม่) รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3.ใบประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว (อาคารใหม่)
4. แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
5. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว (อาคารใหม่)
25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว (บริเวณวัดพิกุล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2562

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3. ใบประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง อบต.หมู่ที่ 6
4. แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
5. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6
6. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB 2/2562 การจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6

7.สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6

12/09/2562

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.พระขาว (บริเวณวัดพิกุล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3. ใบประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่2
4. แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
5. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.พระขาว (บริเวณวัดพิกุล)
6. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB 1/2562 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.พระขาว(บริเวณวัดพิกุล)

7.สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.พระขาว(บริเวณวัดพิกุล)

27/08/2562 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
27/08/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30/07/2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
02/07/2562 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
13/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว(แยกสีกุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2562 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
05/03/2562 ประกาศอบต.พระขาว เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6-7 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
05/02/2562 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
07/01/2562 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษาท้องถิ่น ประจำปี 2562
05/01/2562 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
05/12/2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
14/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่6-7 ตำบลพระขาว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,072 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
13/11/2561 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดรพรันครศรีอยุธยา
05/11/2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
01/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2561

ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 6-7 ตำบลพระขาว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1.ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3.แบบแปลนการก่อสร้าง
4.แบบสรุปรากลางงานงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
5. แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6-7 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
7. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8.สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 6-7 ตำบลพระขาว

01/11/2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561
26/10/2561 ประกาศ รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26/10/2561 ประกาศ รายงานการรับ - จ่าย เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25/10/2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
02/10/2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01/10/2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561
01/10/2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวด 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
16/07/2561 ประกาศเรื่องกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6
02/07/2561 รายงานผลการดำเนินงานตามอผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
26/06/2561 ประกาศเรื่องกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ
(ซอยบ้านกำนันเยาว์)
04/06/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/06/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ
(ซอยบ้านกำนันเยาว์)หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2
(บริเวณซอยศาลเจ้า)
30/05/2561 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองท่าช้าง หมู่ที่ 5
21/05/2561 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (ซอยบ้านกำนันเยาว์)หมู่ที่2
21/05/2561 1. เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ EB2/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่6 อบต.พระขาว
21/05/2561 1.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ EB1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว
16/05/2561 ประกวดราคาโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/2561 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/2561 ประกาศเรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เพิ่มเติม)
07/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลองคลองท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณซอยศาลเจ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/05/2561 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างขุดลอกคลอง
ท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว
03/05/2561 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (บริเวณซอยศาลเจ้า)
02/04/2561 รายงานผลการดำเนินงานตามอผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)