วันที่ เนื้อหา
02/10/2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16/07/2561 ประกาศเรื่องกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6
26/06/2561 ประกาศเรื่องกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ
(ซอยบ้านกำนันเยาว์)
04/06/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/06/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ
(ซอยบ้านกำนันเยาว์)หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2
(บริเวณซอยศาลเจ้า)
30/05/2561 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองท่าช้าง หมู่ที่ 5
21/05/2561 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (ซอยบ้านกำนันเยาว์)หมู่ที่2
21/05/2561 1. เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ EB2/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่6 อบต.พระขาว
21/05/2561 1.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ EB1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว
16/05/2561 ประกวดราคาโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/2561 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/2561 ประกาศเรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เพิ่มเติม)
07/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลองคลองท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณซอยศาลเจ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/05/2561 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างขุดลอกคลอง
ท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว
03/05/2561 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (บริเวณซอยศาลเจ้า)