วันที่ เนื้อหา
26/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(หลังโรงน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว ยาว 40.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3.ใบประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(หลังโรงน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว
4. แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
5. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(หลังโรงน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว
26/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว(อาคารใหม่) รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3.ใบประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว (อาคารใหม่)
4. แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
5. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว (อาคารใหม่)
25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว (บริเวณวัดพิกุล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2562 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3. ใบประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง อบต.หมู่ที่ 6
4. แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
5. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6
6. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB 2/2562 การจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6
12/09/2562 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.พระขาว (บริเวณวัดพิกุล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3. ใบประมาณการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่2
4. แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
5. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.พระขาว (บริเวณวัดพิกุล)
6. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB 1/2562 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.พระขาว(บริเวณวัดพิกุล)
27/08/2562 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
27/08/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30/07/2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
13/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว(แยกสีกุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2562 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
05/03/2562 ประกาศอบต.พระขาว เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6-7 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
05/02/2562 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
05/01/2562 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
05/12/2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
14/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่6-7 ตำบลพระขาว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,072 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
13/11/2561 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดรพรันครศรีอยุธยา
05/11/2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
01/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2561 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 6-7 ตำบลพระขาว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1.ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3.แบบแปลนการก่อสร้าง
4.แบบสรุปรากลางงานงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
5. แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6-7 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
7. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/11/2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561
26/10/2561 ประกาศ รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26/10/2561 ประกาศ รายงานการรับ - จ่าย เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25/10/2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
02/10/2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01/10/2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561
01/10/2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวด 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
16/07/2561 ประกาศเรื่องกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว หมู่ที่ 6
02/07/2561 รายงานผลการดำเนินงานตามอผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
26/06/2561 ประกาศเรื่องกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ
(ซอยบ้านกำนันเยาว์)
04/06/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/06/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ
(ซอยบ้านกำนันเยาว์)หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2
(บริเวณซอยศาลเจ้า)
30/05/2561 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองท่าช้าง หมู่ที่ 5
21/05/2561 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (ซอยบ้านกำนันเยาว์)หมู่ที่2
21/05/2561 1. เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ EB2/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่6 อบต.พระขาว
21/05/2561 1.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ EB1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว
16/05/2561 ประกวดราคาโครงการถมดินบริเวณด้านข้าง อบต.พระขาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/2561 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อบต.พระขาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/2561 ประกาศเรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เพิ่มเติม)
07/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลองคลองท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณซอยศาลเจ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/05/2561 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างขุดลอกคลอง
ท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว
03/05/2561 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (บริเวณซอยศาลเจ้า)
02/04/2561 รายงานผลการดำเนินงานตามอผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)