[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.) “กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 3/ก.ย./2562 )
    รัฐบาลมีนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน  พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  และดำเนินการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และนำมาปรับใช้ขยายผลในพื้นที่  อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความรักชาติ เกิดความรักความสามัคคี เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง  องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  จึงได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.) “กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านต้านยาเสพติด ตำบลพระขาวประจำปี ๒๕๖๒ ( 7/ส.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังจะเป็นการเชื่อมความสามัคคี ของคนในชุมชน และคนในครอบครัวอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านต้านยาเสพติด ตำบลพระขาว ประจำปี ๒๕62   เพื่อใช้กลไกทางด้านการกีฬาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น
กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระขาว ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนว ๕ส ( 22/ก.ค./2562 )
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระขาว หมู่ที่ 3 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนว ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ( 19/ก.ค./2562 )
    
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต.พระขาว ( 11/ก.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว มีการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "การรีไซเคิลยางรถยนต์" เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนตำบลพระขาว ดำเนินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทยในหลัก 3Rs และลดปริมาณขยะ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและลดปริมาณขยะในชุมชน 
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 ( 28/มิ.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565  หมู่ที่ 1 - 7   ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลพระขาว ประจำปี 2562 ( 6/มิ.ย./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ปี 2562 โดยจัดฝึกอบรมกลุ่มผู้สูงอายุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว และนำผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมร่วมกัน ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ( 31/พ.ค./2562 )
    
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2562 ( 31/พ.ค./2562 )
    
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลพระขาว ปี2562 ( 31/พ.ค./2562 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 -> [จำนวน 85 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>