[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ปีงบประมาณ 2564 ( 30/ก.ย./2564 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างศักยภาพ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย โดยกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาด ตลาดนัด ร้านค้าแผงลอย และผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ในตำบลพระขาว ( 20/ก.ค./2564 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาด ตลาดนัด ร้านค้าแผงลอย และผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ในตำบลพระขาว ตามแนวทางการปฏิบัติของกรมอนามัย
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ในเขตพื้นที่ ตำบลพระขาว ( 9/ก.ค./2564 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ในเขตพื้นที่ ตำบลพระขาว  ให้กับบ้านประชาชน ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในเขตพื้นที่ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ปี 2564 ( 9/เม.ย./2564 )
    การเพิ่มของขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาคและมหา ภาค กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนการดำเนิน โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕2 จนถึงปัจจุบัน นั้น ถือได้ว่าเป็น โครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ชุมชนทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมา ใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำ ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินจักโครงการนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลพระขาว ปี 2564 ( 9/เม.ย./2564 )
    การระบาดของโรคไข้เลือดออกนั้น มียุงลายเป็นพาหะที่สำคัญในการทำให้เกิดการระบาด ของโรค ซึ่งยุงลายจะวางไข่ใส่น้ำใสและขังนิ่งในบริเวณบ้านเรือนประชาชน จากไข่จะกลายเป็นลูกน้ำ และยุงลายในเวลาต่อมา ส่วนมากยุงลายออกมาหากินโดยดูดกินเลือดในเวลากลางวัน  องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้เล็งเห็นและคำนึงถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออก จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น เมื่อวันที่ วันที่  24  เดือนมีนาคม  2564
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( 9/เม.ย./2564 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ตระหนักถึงความสำคัญโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพที่ดีมีการส่งเสริมการดำเนินงานตามาตรการป้องกันด้านสุขอนามัยต่างๆ  การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต้องการเรียนรู้ตลอดจนได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 18  เดือนมีนาคม  2564
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 9/เม.ย./2564 )
    โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2564 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีและประชาชน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต.พระขาว หลักสูตร การถนอมอาหารโดยใช้พาราโบล่าโดม “การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม และ ข้าวเกรียบปลา” ( 5/เม.ย./2564 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่ม และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีและประชาชน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต.พระขาว หลักสูตร  การถนอมอาหารโดยใช้พาราโบล่าโดม “การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม และข้าวเกรียบปลา” ขึ้น เมื่อวันที่ 5 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 5 ( 5/เม.ย./2564 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว มีการดำเนินการจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกกำลังกายโดยใช้เกมส์ในการออกกำลังกายประกอบจังหวะเพลง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคCovid-19 ( 5/เม.ย./2564 )
    เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระขาว และสถานีตำรวจภูธรพระขาว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 -> [จำนวน 116 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>