[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 1/ก.ย./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก และพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
โครงการ 1 อปท. 1 ท้องถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถนนสาย อย.ถ. 113-01 บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( 26/ส.ค./2563 )
    ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน  ประจำปี 2562 ให้มีการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการ "๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลพระขาว ปี 2562 ( 21/ส.ค./2563 )
    ด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็ก ตามแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในโรงเรียน เผยปีนี้ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเด็ก แนะครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนร่วมทำความสะอาดโรงเรียนหรือสถานศึกษา สำรวจและกำจัดภาชนะเสี่ยงและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระขาว ได้เล็งความสำคัญของโครงการนี้ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน ปี 2562 ( 19/ส.ค./2563 )
    กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระขาวได้จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน ปี 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ซึ่งปัจจุบันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากอุบัติเหตุ และจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยโรคอันตราย หรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อนำส่งสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ดังนั้นแต่ละชุมชนแม้แต่ในครัวเรือนจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยสามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข 1669 ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุและ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนเบื้องต้นในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดการเกิดความพิการและการสูญเสียชีวิตของประชาชนได้
กิจกรรมการเย็บหน้ากากอนามัยและแจกเจลล้างมือ ปี 2563 ( 17/ส.ค./2563 )
    เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการที่สำคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค ไม่เฉพาะโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ เพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด 
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ปี 2563 ( 17/ส.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ตระหนักถึงความสำคัญโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพที่ดีมีการส่งเสริมการดำเนินงานตามาตรการป้องกันด้านสุขอนามัย  ต่าง ๆ  การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ( 14/ส.ค./2563 )
    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus Disease 2019” เป็นตระกูลเดียวกับโรซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี 2545 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้พบว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส(SARS) และเมอร์ส (MERS) องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ เพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด 
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลพระขาว ปี 2563 ( 14/ส.ค./2563 )
    โรคไข้เลือดออกเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง  เป็นโรคติดต่ออันตรายที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบการระบาดในฤดูฝนแต่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี  พบมากในเด็กอายุระหว่าง 5 – 14 ปี  ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงลอยตลอดเวลา หน้าแดง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร อาเจียน ซึม ซึ่งถ้าป่วยแล้วทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก และถ้ารักษาไม่ทันอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเสียชีวิต 1. อยู่ในชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI, CI) ในบ้านผู้เสียชีวิตมีค่าสูงมากกว่าร้อยละ 10 2. ซื้อยาชุดรับประทานเอง 3. ผู้เสียชีวิตได้รับการรักษาช้า โดยไปรักษาที่คลินิกหลายแห่ง และได้รับยาฉีด NSAIDs และ Steroid 4. มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด โรคอ้วน เบาหวาน ไทรอยด์ และโรคหอบหืด องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวจึงเล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณแยกบ้านกลึง ( 14/พ.ค./2563 )
    
กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ หมู่ที่ 3 ต.พระขาว ( 14/พ.ค./2563 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 -> [จำนวน 103 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>