[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
   

 

 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปี ๒๕63 ( 4/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำโครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อให้ความรู้กับเยาวชน เพื่อได้เรียนรู้เพศศึกษา พัฒนาการทางเพศของตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ เป็นแกนนำในการร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
โครงการการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ( 28/ม.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เล็งเห็นและให้ความสำคัญที่จะดำเนินการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มีต่อสถาบัน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ( 28/ม.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จึงได้จัดทำ “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และคุณธรรมจริยธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน และสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีความรู้และมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในสังคม 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ( 27/ม.ค./2563 )
    เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับบริษัท ห้างร้าน และประชาชนนิยมจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และการจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 23/ม.ค./2563 )
    การพัฒนาองค์กร เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นกับองค์กร  องค์กรเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งเพราะภารกิจคือสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สังคม  ในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา  กระบวนการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลากร ให้มีโลกทัศน์มีทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถศึกษาดูงานจากสถานการณ์จริง ระหว่างวันที่ 19 – 21  ธันวาคม  2562
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ปี 2563 ( 23/ม.ค./2563 )
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย สะอาด และถูกสุขอนามัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เด็กควรได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพทั้งด้านสุขภาพของตนเอง และดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้ดียิ่งขึ้น


โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบล่าโดมการผลิตกล้วยตาก กล้วยอบ หรือกล้วยทับ ( 22/ม.ค./2563 )
    กล้วยเป็นผลไม้เขตเมืองร้อน คนไทยรู้จักและคุ้นเคยมาแต่โบราณ ทุกครัวเรือนรู้จักกล้วย       เคยปลูกกล้วย เคยกินกล้วย กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการคัดเลือกพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ ดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ ผลผลิตสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยทอด กล้วยอบเนยเป็นต้นเพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน       
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีและประชาชน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต.พระขาว กิจกรรม “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ” องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ( 22/ม.ค./2563 )
    ปัจจุบันปัญหาการว่างงาน  เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ  รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน ประชาชน  เยาวชน  สตรี  วัยแรงงาน  โดยให้ทุกองค์กรในภาคหน่วยงานราชการ  และหน่วยงานภาคเอกชน  ส่งเสริมให้มีการจัดการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้  และลดรายจ่ายเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ และอาจจัดทำกิจการในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มอาชีพทางเลือกให้กับประชาชนเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ  กับชุมชน
โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.) “กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 3/ก.ย./2562 )
    รัฐบาลมีนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน  พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  และดำเนินการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และนำมาปรับใช้ขยายผลในพื้นที่  อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความรักชาติ เกิดความรักความสามัคคี เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง  องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  จึงได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.) “กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านต้านยาเสพติด ตำบลพระขาวประจำปี ๒๕๖๒ ( 7/ส.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังจะเป็นการเชื่อมความสามัคคี ของคนในชุมชน และคนในครอบครัวอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านต้านยาเสพติด ตำบลพระขาว ประจำปี ๒๕62   เพื่อใช้กลไกทางด้านการกีฬาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/11 -> [จำนวน 103 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>